اخبار کاراته اصفهان

اهداء مدال شجاعت توسط دکتر اشوری

اهداء مدال شجاعت توسط دکتر اشوری سرپرست محترم فدراسیون کاراته کشور به فرزند شهید حسن مجیدی در مسابقه قهرمانی  ماتسویی استان اصفهان
@Isfahankarate